Vi jobbar för att uppfylla målet!

Det nationella jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå målet har regeringen formulerat fyra olika delmål för jämställdhetspolitiken.
Det nationella jämställdhetspolitiska målet

1.En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Det innebär att både män och kvinnor ska ha rätt och möjlighet att delta i och påverka samhällets utveckling.

Exempel på detta är representationen inom politiskt beslutande organisationer, statliga styrelser, företagsstyrelser eller inom föreningslivet och trossamfund. Det handlar också om på vilka villkor som beslut fattas och vilka möjligheter till inflytande olika personer har.

2.Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Det handlar om hur ekonomiska resurser, till exempel investeringar i utbildning, fördelas mellan kvinnor och män. Det kan handla om lönenivåer, arbetsvillkor och utbildningsnivå, men också om pensioner, sjukersättning och barnbidrag. Målet handlar även om möjligheten att påverka beslut om hur samhälleliga ekonomiska resurser fördelas. Målet omfattar också möjligheten att driva företag på lika villkor och åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken.

3.En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Det innebär att både kvinnor och män ska ha möjligheten, rättigheten och skyldigheten att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv. Två exempel från detta område är vård av sjukt barn och anhörigomsorg av äldre.

4.Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

I det här delmålet ingår till exempel mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, våldtäkt, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella övergrepp, prostitution och människohandel. I begreppet kroppslig integritet ingår också rätten att inte utsättas för sexistiska skämt, könsstereotyp eller sexistisk reklam och sexuella trakasserier.

Du kan läsa mer om de jämställdhetspolitiska delmålen på regeringens hemsida, www.regeringen.se.