Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna arbetar i länen för det nationella jämställdhetspolitiska målet.
Uppdrag illustration

Länsstyrelserna har som uppdrag att:

 • verka för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska delmålen i länen
 • jämställdhetsintegrera sina verksamheter
 • kartlägga och följa utvecklingen av jämställdhet i varje län
 • Skapa kunskapsunderlag, till exempel könsuppdelad statistik, för jämställdhetsarbete.
 • Stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda

Jämställdhetsintegrering

Den strategi som används är jämställdhetsintegrering. Det. är en strategi som har vuxit fram för att motverka att jämställdhet hamnar i skymundan eller vid sidan av andra politiska frågor och verksamheter. Jämställdhetsintegrering innebär att alla förslag och beslut ska analyseras så att möjligheter och konsekvenser för till exempel både kvinnor och män utreds. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med

 • när beslut fattas
 • under planeringen av arbetet
 • när arbetet genomförs
 • när arbetet utväderas  

Du kan läsa mer om jämställdhetsintegrering på jämställ.nu.

Dessutom arbetar varje länsstyrelse med att jämställdhetsintegrera sin egen verksamhet. Det betyder att det arbete som sker inom de 14 sakområden som länsstyrelsen har i sitt uppdrag, ska jämställdhetsintegreras.

Arbetet med jämställdhetsintegrering ska inte blandas ihop med det jämställdhetsarbete som utgår från diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudmannen är den myndighet som följer upp diskriminering av enskilda personer. Länsstyrelserna arbetar för att verksamheter tar hänsyn till både kvinnors och mäns villkor och behov.  

1994 infördes ett krav på varje länsstyrelse att ha en jämställdhetsexpert. Kravet på en särskild kompetens i jämställdhet vid länsstyrelserna står kvar i länsstyrelseinstruktionen än idag:  
"Vid länsstyrelsen ska det finnas en särskild sakkunnig för frågor om jämställdhet."  

Länsledningen i varje län ansvarar för arbetet med jämställdhetsintegrering. Varje länsstyrelses särskilt sakkunnig i jämställdhet fungerar som stöd och som samordnare av arbetet. Länsstyrelserna arbetar främst med att bygga upp kunskap i länen, att följa upp och utvärdera verksamheter samt att arbeta fram strategier och handlingsplaner.  

2013 fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att ta fram strategier för jämställdhetsintegrering i länen för åren 2014-2016. Länsstyrelsen i Gotlands län har ett regeringsuppdrag att stödja länsstyrelserna i arbetet med strategierna. Utvecklingssatsningen kallas LUJ (Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet) och pågår under 2013 och 2014. Du kan läsa mer om LUJ här.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Ett av målen för jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra. Genom flera regeringsuppdrag bidrar länsstyrelserna med att:

 • Stödja samverkan i regionerna
 • Erbjuda kompetens- och metodstöd till kommuner och ideella organisationer
 • Stärka det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck både lokalt och regionalt.

Länsstyrelserna i de tre storstadsregionerna har tillsammans ett nationellt övergripande regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av skyddade boenden för hedersvåldsutsatta i hela landet.  

Varje länsstyrelse har utvecklingsledare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

 

 

Mer information hittar du här:

Om införandet av jämställdhetsexpert i värje län
Om länsstyrelseinstruktionen