Så arbetar vi

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där besluten fattas, där resurserna fördelas och där normernas skapas. Det innebär att alla beslut ska ta hänsyn till och analysera villkoren för kvinnor och män, flickor och pojkar.
Så arbetar lst illustration

Det finns flera myndigheter som har i uppdrag att arbeta med jämställdhet. Länsstyrelserna är de enda som har som specifik uppgift att ha särskild kompetens inom området och att stödja andra aktörer i länen. Länsstyrelserna ska verka för, samordna, främja och följa jämställdhetsutvecklingen i länen. Det innebär att länsstyrelserna gör lägesanalyser, lyfter frågor, startar och driver projekt, skapar och samordnar nätverk, utbildar, handleder och tar fram kunskap om hur jämställdhetsarbetet går framåt.     

Arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer görs genom att stötta samverkansstrukturer, uppbyggnad av gemensam kunskapsgrund och samsyn och stöd i skapandet av strategiska planer och styrdokument. Tillsammans med Socialstyrelsen tar länsstyrelserna också fram nationella och regionala kunskaps- och metodstöd till kommuner och ideella föreningar.

I jämställdhetsbegreppet ligger en förståelse av två kön. Sverige erkänner två juridiska kön, kvinna och man. Men kön är ingen okomplicerad kategorisering. Det finns personer som varken definierar sig som kvinna eller man och det finns personer som biologiskt inte kan kategoriseras som kvinna eller man. Det finns också personer som väljer att förändra sin kropp utifrån att kroppen och könsidentiteten inte stämmer överens. Slutligen finns stora variationer inom könen som påverkar människors förutsättningar, såsom exempelvis könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Ändå påverkas alla människor av samhällets normer och värderingar kopplade till kategorierna kvinna och man. Länsstyrelserna arbetar därför både med verktyg som könsuppdelad statistik men också med att utmana normer kring kön.

För att hitta information om länsstyrelsens arbete i ditt län, klicka här.